Privatlivspolitik når


 • Du har en skade forvoldt af en speedbåd eller vandscooter

   

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

   

  Vi er den dataansvarlige

   

  FSV – Foreningen til overtagelse af ansvaret for uforsikrede eller ukendte speedbåde med en skroglængde under 15 m, vandscootere og lignende fartøjer er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

   

  Vores kontaktoplysninger er:

   

  FSV – Foreningen til overtagelse af ansvaret for uforsikrede eller ukendte speedbåde med en skroglængde under 15 m, vandscootere og lignende fartøjer
  Postboks 111
  2900 Hellerup

   

  CVR: 39 61 45 53
  Telefon: 41919019
  Mail: fsv@dfim.dk

   

  Ønsker du adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos DFIM, har spørgsmål, eller har indsigelser til behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, kan du kontakte vores Data Protection Officer (DPO) på:

  Telefon 72 27 30 02. E-mail: dpo.dfim@bechbruun.com


  Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

   

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Vurdere om der er grundlag for dækning under garantifonden for skader forvoldt af uforsikrede og ukendte speedbåde med en skroglængde under 15, vandscootere og lignende fartøjer jf. Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer nr. 1340 af 28. november 2018.
  • Vurdere samt opgøre erstatnings- og godtgørelseskrav efter erstatningsansvarsloven.

   


  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • For almindelige oplysninger art. 6, nr. 1, litra f (legitim interesse)
  • For følsomme oplysninger art. 9 litra f. (retskrav)
  • Samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a og/eller art. 9, stk. 2, litra a jf. gyldighedskriterierne i art. 7.

   

  Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

   

  De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores mulighed for at vurdere, hvorvidt den hændelse du har været udsat for er omfattet af garantiordningen for skader forvoldt af ukendte og uforsikrede speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer. Videre har vi brug for dine oplysninger for at kunne vurdere og opgøre de eventuelle erstatnings- og godtgørelseskrav du kan være berettiget til ved hændelser omfattet af garantiordningen.

   

  Kategorier af personoplysninger

   

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger: navn, adresse, skadedato, skadested, fartøj, beskæftigelse, indtægtsforhold, familiære forhold, bankoplysninger, telefonnummer, mailadresse, stilling, uddannelse, køn, sociale forhold og nationalitet.
  • Følsomme personoplysninger: CPR, sygehistorik, helbredsforhold, lægelige behandlinger, køn, nationalitet, evt. sociale forhold, lovovertrædelser, sigtelser og efterlysninger.

   

  Modtagere eller kategorier af modtagere

   

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Speciallæger
  • Andre forsikringsselskaber med dit samtykke
  • Lægekonsulenter
  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
  • Domstolene i anledning af retssag
  • Taksatorer og andre sagkyndige vurderingsorganer
  • Din bopælskommune med dit samtykke
  • Politiet
  • Skat
  • DFIMs databehandlere (fx IT-leverandører)

   

  Opbevaring af dine personoplysninger

   

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvornår sagen afsluttes og inden for hvilket tidsrum vi almindeligvis i din type sag får henvendelser som genoptagelse eller yderligere krav i sagen når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

   

  Dine oplysninger vil således blive opbevaret så længe sagen behandles.

   

  Efter sagens afslutning vil alle oplysninger i sagen blive slettet. Tidspunktet for sletning afhænger i høj grad af, hvorvidt der forsat er mulighed for, at du vil have eller få yderligere krav i sagen, herunder om sagen skal genoptages.

   

  Når der sker sletning af sagen vil du inden da modtage et brev med varsel om, at sagen slettes og at du som kravstiller har bevisbyrden også i tilfælde af krav opstået efter sagens afslutning.

   

  Det betyder, at de oplysninger vi havde behov for ved sagens behandling første gang ofte også skal kunne fremsendes igen ved en genoptagelse af sagen. Det er dig som kravstiller der skal opbevare disse oplysninger i tilfælde af yderligere krav. Du vil derfor inden sagens sletning få mulighed for at få tilsendt kopi af sagens akter, hvis du ikke allerede er i besiddelse af disse.

   

  Vores slettepolitik er således, at vi sletter sagerne så snart vi vurderer, at der ikke længere er behov for oplysningerne, dog under hensyntagen til, at der i visse sager vil komme yderligere krav også efter sagen er afsluttet.

   

  Retten til at trække samtykke tilbage

   

  Du har til enhver tid ret til at trække et evt. givet samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

   

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

   

  Ved en eventuel tilbagetrækning af samtykke kan dette påvirke FSV’s mulighed for at behandle sagen, og at der kan være oplysninger, som vi fortsat er nødt til at behandle for at kunne fastlægge et retskrav.

   

  Dine rettigheder

   

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

   

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

   

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

   

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

   

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

   

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

   

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

   

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

   

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

   

  Klage til Datatilsynet

   

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

   

  Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 • Din speedbåd eller vandscooter har forvoldt en skade

   

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

   

  Vi er den dataansvarlige

   

  FSV – Foreningen til overtagelse af ansvaret for uforsikrede eller ukendte speedbåde med en skroglængde under 15 m, vandscootere og lignende fartøjer er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

   

  Vores kontaktoplysninger er:

   

  FSV – Foreningen til overtagelse af ansvaret for uforsikrede eller ukendte speedbåde med en skroglængde under 15 m, vandscootere og lignende fartøjer
  Postboks 111
  2900 Hellerup

   

  CVR: 39 61 45 53
  Telefon: 41919019
  Mail: fsv@dfim.dk

   

  Ønsker du adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos DFIM, har spørgsmål, eller har indsigelser til behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, kan du kontakte vores Data Protection Officer (DPO) på:

  Telefon 72 27 30 02. E-mail: dpo.dfim@bechbruun.com


  Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

   

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Vurdere om der er grundlag for dækning under garantiordningen for skader forvoldt af uforsikrede og ukendte motorkøretøjer jf. Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer nr. 1340 af 28. november 2018.
  • Vurdere samt opgøre erstatnings- og godtgørelseskrav efter erstatningsansvarsloven.

   

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • For almindelige oplysninger art. 6, nr. 1, litra f (legitim interesse)
  • For følsomme oplysninger art. 9 litra f. (retskrav)
  • Samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a og/eller art. 9, stk. 2, litra a jf. gyldighedskriterierne i art. 7.

   

  Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

   

  De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores mulighed for at vurdere, hvorvidt den hændelse du har været involveret i er omfattet af garantiordningen for skader forvoldt af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer. Videre har vi brug for dine oplysninger for at kunne opkræve de eventuelle erstatnings- og godtgørelseskrav den skadelidte kan være berettiget til ved hændelser omfattet af garantiordningen.

   

  Kategorier af personoplysninger

   

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger: navn, adresse, skadedato, skadested, fartøj, beskæftigelse, indtægtsforhold, nummerplader, bankoplysninger, telefonnummer, mailadresse, stilling og uddannelse.
  • Følsomme personoplysninger: CPR, køn, nationalitet, evt. sociale forhold, lovovertrædelser, sigtelser og efterlysninger.

   

  Modtagere eller kategorier af modtagere

   

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Domstolene i anledning af retssag
  • Danske inkasso
  • Skadelidtes bopæls kommune
  • Politiet
  • DFIMs databehandlere (fx IT-leverandører)

   

  Opbevaring af dine personoplysninger

   

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, hvornår sagen afsluttes og inden for hvilket tidsrum vi almindeligvis i din type sag får henvendelser som genoptagelse eller yderligere krav i sagen når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

   

  Dine oplysninger vil således blive opbevaret så længe sagen behandles.

   

  Efter sagens afslutning vil alle oplysninger i sagen blive slettet. Tidspunktet for sletning afhænger i høj grad af, hvorvidt der forsat er mulighed for, at du vil have eller få yderligere krav i sagen, herunder om sagen skal genoptages.

   

  Vores slettepolitik er således, at vi sletter sagerne så snart vi vurderer, at der ikke længere er behov for oplysningerne, dog under hensyntagen til, at der i visse sager vil komme yderligere krav også efter sagen er afsluttet.

   

  Dine rettigheder

   

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

   

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

   

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

   

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

   

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

   

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

   

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

   

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

   

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

   

  Klage til Datatilsynet

   

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

   

  Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

   

 • Du har været vidne til et uheld hvor en speedbåd eller vandscooter var involveret

   

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

   

  Vi er den dataansvarlige

   

  FSV – Foreningen til overtagelse af ansvaret for uforsikrede eller ukendte speedbåde med en skroglængde under 15 m, vandscootere og lignende fartøjer er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

   

  Vores kontaktoplysninger er:

   

  FSV – Foreningen til overtagelse af ansvaret for uforsikrede eller ukendte speedbåde med en skroglængde under 15 m, vandscootere og lignende fartøjer
  Postboks 111
  2900 Hellerup

   

  CVR: 39 61 45 53
  Telefon: 41919019
  Mail: fsv@dfim.dk

   

  Ønsker du adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos DFIM, har spørgsmål, eller har indsigelser til behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, kan du kontakte vores Data Protection Officer (DPO) på:

  Telefon 72 27 30 02. E-mail: dpo.dfim@bechbruun.com


  Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

   

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Vurdere om der er grundlag for dækning under garantifonden for skader forvoldt af uforsikrede og ukendte speedbåde med en skroglængde under 15, vandscootere og lignende fartøjer jf. Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer nr. 1340 af 28. november 2018.
  • Vurdere samt opgøre erstatnings- og godtgørelseskrav efter erstatningsansvarsloven.

   

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • For almindelige oplysninger art. 6, nr. 1, litra f (legitim interesse)
  • For følsomme oplysninger art. 9 litra f. (retskrav)
  • Samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a og/eller art. 9, stk. 2, litra a jf. gyldighedskriterierne i art. 7.

   

  Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

   

  De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores mulighed for at vurdere, hvorvidt den hændelse du har været vidne til er omfattet af garantiordningen for skader forvoldt af ukendte og uforsikrede speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer.

   

  Kategorier af personoplysninger

   

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger: navn, adresse, skadedato, skadested, telefonnummer, mailadresse.
  • Følsomme personoplysninger: CPR, køn og nationalitet.

   


  4. Modtagere eller kategorier af modtagere

   

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Andre forsikringsselskaber
  • Domstolene i anledning af retssag
  • Politiet
  • DFIMs databehandlere (fx IT-leverandører)

   

  Opbevaring af dine personoplysninger

   

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvornår sagen afsluttes og inden for hvilket tidsrum vi almindeligvis i denne type sag får henvendelser som genoptagelse eller yderligere krav i sagen når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

   

  Dine oplysninger vil således blive opbevaret så længe sagen behandles.

   

  Efter sagens afslutning vil alle oplysninger i sagen blive slettet. Tidspunktet for sletning afhænger i høj grad af, hvorvidt der forsat er mulighed for, at skadelidte vil have eller få yderligere krav i sagen, herunder om sagen skal genoptages.

   

  Vores slettepolitik er således, at vi sletter sagerne så snart vi vurderer, at der ikke længere er behov for oplysningerne, dog under hensyntagen til, at der i visse sager vil komme yderligere krav også efter sagen er afsluttet

   

  Dine rettigheder

   

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

   

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

   

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

   

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

   

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

   

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

   

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

   

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

   

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

   

  Klage til Datatilsynet

   

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

   

  Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

   

   

   

 • Du er værge til en person, som har været involveret i et uheld med en speedbåd eller en vandscooter

   

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

   

  Vi er den dataansvarlige

   

  FSV – Foreningen til overtagelse af ansvaret for uforsikrede eller ukendte speedbåde med en skroglængde under 15 m, vandscootere og lignende fartøjer er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

   

  Vores kontaktoplysninger er:

   

  FSV – Foreningen til overtagelse af ansvaret for uforsikrede eller ukendte speedbåde med en skroglængde under 15 m, vandscootere og lignende fartøjer
  Postboks 111
  2900 Hellerup

   

  CVR: 39 61 45 53
  Telefon: 41919019
  Mail: fsv@dfim.dk

   

  Ønsker du adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos DFIM, har spørgsmål, eller har indsigelser til behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, kan du kontakte vores Data Protection Officer (DPO) på:

  Telefon 72 27 30 02. E-mail: dpo.dfim@bechbruun.com

   

  Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

   

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Vurdere om der er grundlag for dækning under garantifonden for skader forvoldt af uforsikrede og ukendte speedbåde med en skroglængde under 15, vandscootere og lignende fartøjer jf. Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer nr. 1340 af 28. november 2018.
  • Til brug for godkendelse og udbetaling af eventuelt erstatning og godtgørelse til den person du er værge for.

   


  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • For almindelige oplysninger art. 6, nr. 1, litra f (legitim interesse)
  • For følsomme oplysninger art. 9 litra f. (retskrav)
  • Samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a og/eller art. 9, stk. 2, litra a jf. gyldighedskriterierne i art. 7.

   

  Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

   

  De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores mulighed for at vurdere, at vurdere den hændelse som den person du er værge for har pådraget sig tab eller skader som berettiger personen til erstatning eller godtgørelse. Herunder behandles dine oplysning som led i overholdelse af reglerne om, at personer under 18 år skal have deres erstatning godkendt i af familieretshuset, herunder med underskrift af personens værger.

   

  Kategorier af personoplysninger

   

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger: navn, adresse, familiære forhold, bankoplysninger, telefonnummer, mailadresse, køn.
  • Følsomme personoplysninger: CPR, køn, nationalitet og evt. sociale forhold.

   

  Modtagere eller kategorier af modtagere

   

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Speciallæger
  • Familieretshuset
  • Andre forsikringsselskaber med dit samtykke
  • Lægekonsulenter
  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
  • Domstolene i anledning af retssag
  • Skat
  • DFIMs databehandlere (fx IT-leverandører)

   

  Opbevaring af dine personoplysninger

   

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvornår sagen afsluttes og inden for hvilket tidsrum vi almindeligvis i din type sag får henvendelser som genoptagelse eller yderligere krav i sagen når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

   

  Dine oplysninger vil således blive opbevaret så længe sagen behandles.

   

  Efter sagens afslutning vil alle oplysninger i sagen blive slettet. Tidspunktet for sletning afhænger i høj grad af, hvorvidt der forsat er mulighed for, at din person du er værge for vil have eller få yderligere krav i sagen, herunder om sagen skal genoptages. Videre vil det have betydning, hvornår personen du er værge for bliver myndig.

   

  Vores slettepolitik er således, at vi sletter sagerne så snart vi vurderer, at der ikke længere er behov for oplysningerne, dog under hensyntagen til, at der i visse sager vil komme yderligere krav også efter sagen er afsluttet.

   

  Retten til at trække samtykke tilbage

   

  Du har til enhver tid ret til at trække et evt. givet samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

   

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

   

  Ved en eventuel tilbagetrækning af samtykke kan dette påvirke FSV’s mulighed for at behandle sagen, og at der kan være oplysninger, som vi fortsat er nødt til at behandle for at kunne fastlægge et retskrav.

   

  Dine rettigheder

   

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

   

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

   

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

   

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

   

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

   

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

   

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

   

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

   

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

   

  Klage til Datatilsynet

   

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

   

  Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

   

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.