Tema
Debat

Fællesregistret

Ved opkrævning af dagsgebyr vil du blive registreret i Fællesregistret, der føres af DFIM, efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet.

 

Oplysning om registreringen videregives til øvrige ansvarsforsikringsselskaber. Du kan ikke tegne forsikring på et motordrevet køretøj, før alle skyldige dagsgebyrer er betalt til DFIM. Du kan se mere på www.dagsgebyr.dk.


Du har ret til at klage til Datatilsynet over behandling af urigtige eller vildledende oplysninger om dig.

 

Det anbefales, at du i første omfang indgiver din klage til DFIM, som er ansvarlig for førelsen af Fællesregistret, med henblik på at DFIM kan tage stilling til klagen. DFIM’s afgørelse kan indbringes for Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Privatlivspolitikker - Fællesregistret 

 

Oplysninger om DFIM’s behandling af dine personoplysninger i Fællesregistret.


1. Vi er den dataansvarlige. Sådan kontakter du os:


DFIM - Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring - er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig til registrering i Fællesregistret.

 

Vores kontaktoplysninger:
DFIM – Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
Postboks 111

2900 Hellerup
Telefon: 41 91 90 69

 

Ønsker du adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos DFIM, har spørgsmål, eller har indsigelser til behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, kan du kontakte vores Data Protection Officer (DPO) på:

 

Telefon 72 27 30 02. E-mail: dpo.dfim@bechbruun.com


2. Formål og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:


• At optage dig i advarselsregisteret (Fællesregistret) i følgende tre situationer:


a. I tilfælde af afvigende skadesforløb.

b. I tilfælde hvor en forsikring er afmeldt på grund af præmierestance.

c. I tilfælde af, at du skylder dagsgebyr for manglende ansvarsforsikring.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:


• Datatilsynet har i medfør af databeskyttelseslovens § 26, stk. 1, nr. 1, givet DFIM tilladelse til behandling af personoplysninger med henblik på at føre advarselsregisteret (Fællesregistret).

 

Tilladelsen kan ses her på vores hjemmeside


• For almindelige oplysninger art. 6, nr. 1, litra c (retlig forpligtelse) og f (legitim interesse)

• Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, pkt. 1 for fortrolige oplysninger (CPR-nummer)

 

3. Kategorier af personoplysninger


Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


• Almindelige personoplysninger: navn, adresse, køretøj, nummerplader og restanceforhold

• Fortrolige personoplysninger: CPR-nummer

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

 

Vi videregiver eller overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til:


• Forsikringsselskaber, der sælger ansvarsforsikringer på køretøjer i Danmark modtager: navn, adresse, CPR-nummer, køretøj, nummerplader og restanceforhold

• Databehandlere (fx IT-leverandører), der er underlagt vores instruktion i overensstemmelse med den tilhørende databehandleraftale modtager alle personoplysninger, jf. ovenfor, men er underlagt DFIM’s instruktionsbeføjelser.

Der overføres ikke personoplysninger til lande udenfor EU/EØS fra Fællesregistret.

 

5. Hvor stammer dine personoplysninger fra?


Vi har modtaget dine personoplysninger fra Motorregistret, hvilket sker via et automatisk dagligt udtræk. Grundlaget for dette er, at DFIM ifølge § 17, stk. 2, nr. 9 i lov om registrering af køretøjer har terminal adgang til Motorregisteret.

 

Det er dit forsikringsselskab, der laver indberetningerne til Motorregistret, hvorfor DFIM ikke foretager vurderingen af hvorvidt du skal registreres i Fællesregistret. Du henvises til din forsikringspolice og forsikringsbetingelser for oplysninger om dit forsikringsselskab.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger


Hvis du er registreret med dagsgebyr pga. præmierestance, vil begge registreringer fremgå af Fællesregistret. Hvis du betaler dine skyldige gebyrer, slettes registrering af dagsgebyret, men præmierestanceregistreringen bliver i Fællesregistret i 2 år jf. Pkt. 9 i DFIM’s tilladelse fra Datatilsynet til at drive Fællesregistret.

 

Efter betaling af dagsgebyret, starter en karensperiode på fem hverdage. Inden for den periode skal du enten forsikre sit køretøj eller afmelde det i Motorregisteret. Når dette er gjort, sendes der automatisk en information fra inddrivelsessystemet, så sagen slettes i Fællesregistret. Dette følger slettefristen på fem dage efter pkt. 12 i DFIM’s tilladelse fra Datatilsynet til at drive Fællesregistret.

 

Hvis køretøjet ikke er forsikret eller afmeldt indenfor de fem hverdage, genoptages dagsgebyrtilskrivningen hos DFIM, og du vil i så fald modtage et informationsbrev til den registrerede, hvor DFIM oplyser, at der igen er pålagt dagsgebyrer.

Hvis en sag uretmæssigt er oprettet hos DFIM, og dermed i Fællesregistret, vil den blive slettet omgående, efter DFIM (evt. sammen med forsikringsselskabet) har konkluderet den uretmæssige registrering.


7. Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt i en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet indtræffer for vores almindelige, generelle sletning.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger uden hindring fra én dataansvarlig til en anden.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


8. Klage til Datatilsynet


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.