Tema
Debat

Privatlivspolitik

 

Privatlivspolitikker - Dagsgebyrsager 

 

Oplysninger om DFIM’s behandling af dine personoplysninger i dagsgebyrsager


1. Vi er den dataansvarlige. Sådan kontakter du os:


DFIM - Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring - er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget og behandler om dig i forbindelse med sager vedrørende dagsgebyr.

 

Vores kontaktoplysninger:

DFIM – Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring

Postboks 1112900 Hellerup

Telefon: 41 91 90 69

 

Ønsker du at se de oplysninger, som er registreret om dig i Fællesregistret, så skriv til os ved at logge på vores selvbetjening på dagsgebyr.dk med dit NemID eller MitID. Herefter vælger du ”Få et overblik over, hvilke data DFIM gennem om dig”.  Er din sag lukket for mere end 14 dage siden, kan du ikke tilgå din sag mere og skal i stedet enten sende en anmodning til DFIM, Postboks 111, 2900 Hellerup eller ringe til os på telefon 41 91 90 69

 

Har du indsigelser til behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) på telefon 72 27 30 02 eller på mail: dpo.dfim@bechbruun.com.


2. Formål og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:


• Opkræve dagsgebyr for manglende lovpligtig ansvarsforsikring jf. færdselslovens § 106, stk. 4.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:


• Databeskyttelsesforordningens art. 6, nr. 1, litra c (retlig forpligtelse) og f (legitim interesse) for almindelige oplysninger


• Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, pkt. 1 for behandlingen af CPR-nummer


• Samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a og/eller art. 9, stk. 2, litra a jf. gyldigheds-kriterierne i art. 7.

 

Vores behandling af dine personoplysninger sker (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er DFIM’s forpligtelse til at opkræve dagsgebyr fra den ejer/varig bruger af et motorkøretøj, hvor der ikke er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring.


3. Kategorier af personoplysninger


Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


• Almindelige personoplysninger: navn, adresse, køretøj, nummerplader, bankoplysninger, kortnummer, telefonnummer, e-mailadresse, køn, socia-le forhold og nationalitet


• Fortrolige personoplysninger: CPR-nummer


4. Modtagere eller kategorier af modtagere


Vi videregiver eller overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til:


• Forsikringsselskaber, der sælger ansvarsforsikringer på køretøjer i Danmark modtager navn, køretøjets registreringsnummer og CPR-nummer, når DFIM i konkrete sager har behov for at koordinere sin sagsbehandling med den registreredes forsikringsselskab


• Domstolene i anledning af retssag og fogedretssag modtager alle personoplysninger, jf. ovenfor, med relevans for den konkrete sag


• Politiet modtager navn og adresse, når politiet skal inddrage nummerpladerne i konkrete sager


• Inkassobureau modtager i konkrete sager navn, adresse og den registreredes fødselsdag


• Fællesregistret modtager navn, adresse, registreringsnummer og om der er skyldige dagsgebyrer til DFIM. Der henvises til DFIM’s politik om behandling af dine personoplysninger i Fællesregisteret, der kan ses på vores hjemmeside: https://www.dfim.dk/dagsgebyr/faellesregisteret/


• RKI og Debitor Registret modtager i konkrete sager: navn, adresse, fødselsdato og gældens størrelse


• Kommuner modtager navn og CPR-nummer i tilfælde af hemmelig adresse med henblik på at få denne oplyst


• Databehandlere (fx IT-leverandører), der er underlagt vores instruktion i overensstemmelse med den tilhørende databehandleraftale modtager alle personoplysninger, jf. ovenfor, men er underlagt DFIM’s instruktionsbeføjelser.

 

Persondata behandles i udgangspunktet i EU/EØS. Der kan forekomme overførsler af persondata til tredjelande i forbindelse med brug af databehandlere. Overførsel sker altid på grundlag af EU Kommissionen godkendte mekanismer for overførsel af personoplysninger til 3. lande, jf. Databeskyttelsesforordningens kapitel V.


5. Hvor stammer dine personoplysninger fra?


Vi har modtaget dine personoplysninger fra Motorregistret. Grundlaget for dette er, at DFIM ifølge § 17, stk. 2, nr. 9 i lov om registrering af køretøjer har terminal adgang til Motorregisteret.

 

Det er dit forsikringsselskab, der laver indberetningerne til Motorregistret, hvorfor DFIM ikke foretager vurderingen af hvorvidt du skal registreres i Fællesregisteret. Du henvises til din forsikringspolice og forsikringsbetingelser for oplysninger om dit forsikringsselskab.

 

Øvrige oplysninger i sagen vil blive indhentet fra dig. Med dit samtykke vil vi eventuelt selv indhente oplysninger til sagen fra hospitaler, læger, klinikker, offentlige myndigheder, din arbejdsgiver og forsikringsselskaber.


6. Opbevaring af dine personoplysninger


Vi opbevarer dine oplysninger, så længe din sag er under behandling. Er der sket indbetaling af dagsgebyr på din sag, vil dine oplysninger blive slettet fem år efter sidste indbetaling. Dette er begrundet i, at vi er forpligtet til at opbevare disse oplysninger i fem år efter bogføringslovens § 10.

 

Er der ikke sket indbetaling i din sag, vil dine oplysninger blive slettet ét år efter sagens afslutning. Det sker fordi, DFIM er forpligtet til at føre statistik over sager uden indbetalinger og indberette det årligt til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.


7. Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt i en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet indtræffer for vores almindelige, generelle sletning.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger uden hindring fra én dataansvarlig til en anden.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


8. Klage til Datatilsynet


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.